Hytaýyň materigi, Gonkongyň hyzmat meýdany

Duoduo hakda

bize hoş geldiňiz

Duoduo Logistika köp ýyl bäri Hytaý-Gonkong logistikasyna ünsi jemleýär we müşderilere Hytaý bilen Gonkongyň arasynda bir gezeklik import we eksport hyzmatlaryny hödürleýär.Esasan Gonkong logistika, tonna ulag, ýük we Gonkongyň import we eksport logistikasy, halkara ýük logistika hyzmatlary, Şençzhenen we Gonkongdaky tranzit ammarlary bilen meşgullanýar we Gonkong we Gonkong dispetçer toparlary we materik bar ýerleşdiriş ulaglary.Kompaniýanyň öz-özi dolandyrýan 20 Gonkong ulagy, öz gümrük deklarasiýa topary we öz-özüne gümrük deklarasiýasy we gözleg kärleri bar.Import amallary we Hytaýda we Gonkongda logistika pudagynda gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça köp ýyllyk tejribämiz bilen, müşderileriň ýük arassalanyşyny tutuş dowamynda dowam etdireris.24 sagat gözegçilik we işgärler bar, bu kompaniýada köp ýyl bäri işleýän we harytlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin alyp barýan işleri üçin örän jogapkär.

  • Dodo

Esasy iş

Iň soňky habarlar

  • Gonkong logistika soňky habarlar

    Golaýda Gonkongda logistika täze täç epidemiýasy we syýasy başagaýlyk täsir etdi we käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy.Bu wirus sebäpli köp ýurt syýahat çäklendirmelerini we gulplamalary girizdi, üpjünçilik zynjyrlarynyň yza çekilmegine we kesilmegine sebäp boldy.Mundan başga-da, Gonkongdaky syýasy başagaýlyk logistika amallaryna belli bir derejede täsir edip biler.Şeýle-de bolsa, Gonkong ...

  • Gonkong haryt ulaglaryna çäklendirmeler

    Gonkongyň ýük awtoulaglaryna bolan çäklendirmeleri, esasan, ýüklenen harytlaryň ululygyna we agramyna degişlidir we ýük awtoulaglaryna belli bir sagat we sebitlerde geçmek gadagan.Aýratyn çäklendirmeler aşakdakylar: 1. Ulagyň beýikligi çäklendirmeleri: Gonkongda tunellerde we köprülerde hereket edýän ýük awtoulaglarynyň beýikligine berk çäklendirmeler bar. Mysal üçin, Tsuen Wan liniýasyndaky Zhao Wo Street tuneliniň beýikligi 4,2 metr.

  • Gonkongda akylly logistika ösüşi

    Logistika kompaniýalarynyň köpüsiniň transport netijeliligini we hilini ýokarlandyrmak üçin zatlaryň interneti, emeli intellekt we uly maglumatlar ýaly tehnologiýalary ornaşdyryp, akylly ösüş strategiýalaryny durmuşa geçirmegi çaltlaşdyrýandyklaryna düşünilýär.Mundan başga-da, Gonkongyň Administrativeörite dolandyryş sebiti hökümeti ýerli elektron söwda pudagynyň innowasiýalaryny we ösüşini ösdürmek üçin ýakynda "Elektron söwda ýörite gözleg gaznasyny" döretdi. Garaşylýar ...